Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

De grondslag van de identiteit van Stichting Pastoraal Centrum Saron ligt in de Bijbel als Gods geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord en aanvaardt Jezus Christus als Gods Zoon de Messias, die door zijn verzoenend lijden en sterven en opstanding uit de dood de enige weg is tot God de Vader en mens eeuwig leven geeft.

Saron wil op een blijmoedige wijze het evangelie uitdragen in het geloof dat de Heilige Geest mensen tot herstel kan leiden. De verrichtte activiteiten zijn gebaseerd op Bijbelse waarden als dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, liefde en respect jegens de naaste. De realisering van deze waarden geschiedt uit liefde tot God en tot de naaste vanuit een persoonlijk geloof en relatie in Jezus Christus van iedere medewerker van Stichting Pastoraal Centrum Saron.