Pastoraal Centrum Saron Facebook   0541 - 353505

ANBI

ANBI Publicatie Saron

Stichting Pastoraal Centrum Saron is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat Saron zich voor 90% of meer, inzet voor het algemeen nut, zoals beschreven staat in onze statuten. Hier kunt u meer voorwaarden lezen waar een ANBI Instelling zich vanuit de rijksoverheid aan moet houden. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar bij de belasting.

Gegevens van de instelling:

Naam: Stichting Pastoraal Centrum Saron

RSIN nummer: 0029.28.723

KvK: 41027911

Contactgegevens:

Adres: Paandersdijk 2, 7588 PZ – Beuningen (Ov.)

Tel: 0541-353505

Internet: www.saron.net 

Email: info@saron.net  

Contactpersoon:

J.G. Schut (directeur)

Statuten:

Statuten PC Saron

  

Doelstelling Stichting Pastoraal Centrum Saron

1 De stichting heeft ten doel:

  1. a) het (doen) verlenen van opvang, zorg en/of begeleiding in de ruimste zin van het woord, zulks al dan niet op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Wet op de jeugdzorg en/of op grond van een (zorg)verzekering als gedefinieerd in de Algemene wet bijzondere ziektekosten en/of de Zorgverzekeringswet.
  2. b) het (doen) in stand houden van een zorginstelling die is toegelaten conform de Wet toelating zorginstellingen en welke zorg en/of begeleiding verleent als gedefinieerd in de Algemene wet bijzondere ziektekosten en/of de Zorgverzekeringswet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Wet op de jeugdzorg ten behoeve van de in deze wetten benoemde doelgroepen, in het bijzonder de doelgroep zoals genoemd onder a.
  3. c) het samenwerken met andere instellingen en/of natuurlijke personen, die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten als de stichting.
  4. d) het onderhouden en verspreiden van kennis betreffende de te verlenen zorg en/of begeleiding, waaronder het geven van voorlichting, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  5. De stichting tracht haar doel te bereiken binnen de grenzen van het recht, met dien verstande dat zij zich bewust is van haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  6. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurssamenstelling:

mevr. W. De Jong (voorzitter)

F. van Beesten

H. Roelfsema

R. Kuipers

Beloningsbeleid bestuur

Aan de bestuursleden kan vacatiegeld worden toegekend.

Bestuursleden hebben enkel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting PC Saron is een interkerkelijke organisatie die in het leven is geroepen om vanuit Bijbelse normen en waarden christelijke hulpverlening vorm te geven.

De stichting stelt haar grondslag dan ook op Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel.

Hulpverleners bij Stichting PC Saron verlenen zorg vanuit een Bijbelse visie op de mens. De organisatie is van mening dat achtergrond of geloofsovertuiging nooit een reden mag zijn waarom een cliënt geen zorg ontvangt. Stichting PC Saron biedt, uitgaande van de vraag van de hulpvrager, zorg op maat. De hulpverleners van PC Saron bieden zorg vanuit een contextueel therapeutische benadering. De uitdaging van de hulpverleners is steeds weer om cliënten de benodigde ondersteuning te bieden zodat ze het leven kunnen leven zoals zij dit willen. Dit geldt ook wanneer zij door ziekte, ongeval, handicap of ouderdom tijdelijk of permanent psychische belemmeringen ondervinden. Stichting PC Saron hanteert Christelijke kernwaarden als onvoorwaardelijkheid, respect en dienstbaarheid en wil voor elke hulpvrager een veilige plek bieden.

Doelgroep

Saron bedient bbele hET tidoelgroep.

 

– Doelgroep herstellingsoord:

Het herstellingsoord richt zich op cliënten met psychosociale en lichte psychiatrische problematiek. Zij kunnen tijdelijk worden opgenomen (maximaal twaalf weken).

– Doelgroep beschermd wonen

Dit zijn cliënten die niet (geheel) zelfstandig kunnen wonen en dichtbij of direct toezicht en begeleiding nodig hebben om staande te blijven en niet te decompenseren.

Bij deze doelgroep wordt ook vaak dagbesteding aangeboden, voor een zinvolle daginvulling met structuur.

Inzet mantelzorger

In de visie van Stichting PC Saron is ruim plaats voor de mantelzorger. De stichting ziet het als een uitdaging om deze maximaal te laten participeren. Het door Saron ontwikkelde zorgcyclus 3-fasen model diende bij ieder met de cliënten aangegaan zorgtraject als uitgangspunt.

Actueel verslag van de belangrijkste uitgeoefende werkzaamheden

In 2016 wijzigde de financiering van het beschermde wonen. Deze werd eerder hoofdzakelijk uit PGB betaald. In 2016 ontving Saron Zorg in natura (ZIN). 24 beschermd woonplaatsen met dagbesteding werden dit jaar gesubsidieerd door de centrumgemeente (Enschede). Tevens heeft   Saron in 2016 een aanbesteding gedaan voor ambulante zorgverlening binnen het kader van de maatwerkvoorziening. De veertien samenwerkende Twentse gemeenten, hebben Saron zorg gegund door middel van het aanbieden van een raamovereenkomst per 1 januari 2017. 

Verder is er binnen Saron een wijziging doorgevoerd in het kader van de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers. Vanaf 1 januari 2016 is de CAO GGZ voor de volledige organisatie van toepassing

T.a.v. de borging van kwaliteit heeft Saron in 2016 een certificeringstraject succesvol afgrond en voldoet de zorgverlening inmiddels aan alle eisen van de ISO normering NEN-EN 15224 (de vernieuwde ISO 9001 Healthcare). Deze certificering is aanvullend op het in 2015 behaalde Keurmerk “Christelijke zorg”. Tevens zijn in 2016 diverse wijzigingen doorgevoerd om te voldoen aan de “Gedragscode Beschermd Wonen Twente.

Tot slot heeft Stichting PC Saron er voor gekozen om te investeren in de rolstoeltoegankelijkheid. De start van het certificeringstraject aan de hand van het Keurmerk –Toegankelijkheid – Gehandicapt (KTG) is dan ook aangevangen waarbij de audit D.V. begin 2017 zal plaats vinden.

Dat Saron werkt aan kwaliteit zien we in 2016 terug in de cliënttevredenheidsonderzoeken.  Met een gemiddelde score van 8.1 voor het herstellingsoord en 7,8 voor de woonzorg, spreken de cijfers voor zich.

 

Financiële verantwoording

Hieronder de jaarstukken die de balans, staat van baten en lasten laten zien:

Jaarstukken 2012 Pastoraal Centrum Saron 

Jaarstukken 2013 Pastoraal Centrum Saron

Jaarstukken 2014 Pastoraal Centrum Saron

Jaarstukken 2015 Pastoraal Centrum Saron

Jaarstukken 2016 Pastoraal Centrum Saron

Jaarstukken 2017 Pastoraal Centrum Saron

De cijfers 2017 bevinden zich in een afrondende fase en zullen op korte termijn definitief worden gemaakt en vervolgens op deze site worden gepubliceerd.

WordPress Video Lightbox Plugin